• آیتم یک

ثبت عضویت

اطلاعات فردی
اطلاعات محل سکونت
اطلاعات واحد صنفی
سایر اطلاعات
حداقل 3 نفر از تجار و یا واحدهای صنفی ذیربط را که در گذشته با آنها روابط تجاری داشته اید معرفی نمائید
لطفا اسامی اعضای هیئت مدیره را وارد نمایید. از کلید افزودن جهت اضافه نمودن عضو جدید استفاده نمایید
افزودن حذف